Barnehagetall

Den ene figuren viser antall barn i barnehage fordelt etter oppholdstid per uke. Vi ser her en vesentlig endring i oppholdstid for barna i løpet av de siste 10 årene, hvor tendensen er at de oppholder seg flere timer i barnehagen per uke enn før.

Den andre figuren viser antall barn i barnehage fordelt på alder. Denne svinger en del fra år til år, og det er kun de barna som er definert som null år hvor man ser en markant nedgang fra toppåret 2011, hvor det var 12 barn i denne aldersgruppen.

Barnehagetall - Kostra

Tabellen under viser nøkkeltall for barnehagene på Hitra samlet i 2018.

Tallene er også sammenlignet med Frøya, kostragruppe 03, Trøndelag og hele landet (uten Oslo).

Tabellen viser at andelen barn i barnehagene på Hitra er på 90 prosent. Dette er under snittet for Kostragruppe 03 og landet som helhet.

Det er også en lavere andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (72,4 prosent) i forhold til andre kommuner i kostragruppe 03 (83,3 prosent) og landet som helhet (81,9 prosent).

Antall elever pr. i dag og framskrivinger av behov i 2025 og 2040

Venstre tabell viser antall tjenestemottakere innen oppvekstsektoren i 2017 og antatt elevtall i 2025 og 2040.

Høyre tabell viser behov for årsverk i oppvekstsektoren i 2017 og antatt behov i 2025 og 2040.