Vei og bilkjøring

I den ene tabellen under kan du se hvilke typer veier vi har i Hitra kommune.

Den andre tabellen viser utvikling i type personbiler på Hitra i perioden 2010-2018.

Det er økning i antallet personbiler og størst andel bensin og dieselbiler. Antall bensinbiler går ned, mens dieselbiler går opp. Vi ser også at antall EL-biler øker fra 2012, og fra 2015 en økning innenfor biler med "annet drivstoff". Sistnevnte er først og fremst hybridbiler.

Årsdøgntrafikk

Figurene viser årsdøgntrafikk (ÅDT) pr. 25.01.2019.

Det ene kartet viser summen av kjøretøy som passerer pr. døgn på veinettet i kartutsnittet. Vi ser at det passerer mellom 1001-2500 biler over Hitra langs Fv. 714, mens det er mindre trafikk langs veiene mot Kvenvær og på Fjellværøya.

Det er en høy andel lange kjøretøy representert i trafikken. I det andre kartet ser vi at opptil 20 % av trafikken daglig er trailere og andre lengre kjøretøy.

Årsdøgntrafikk, fortkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager. Altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. 

ÅDT beregnes normalt ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom årets. Tellepunkt med automatiske telleapparater beregner nøyaktig ÅDT.

Trafikkulykker