Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. 

Kartet viser at Hitra kommer høyt i fylket på Norsk kulturindeks. Dette betyr at vi scorer bra samlet sett i kategoriene kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole, DKS (den kulturelle skolesekken), tildelinger og frivillighet.

Kilde: Telemarksforskning