Klimagassutslipp

I figur under vises dagens klimagassutslipp i kommunen, og gir en indikator på hvor utslippskuttene kan skje. Grafen viser direkte klimagassutslipp i Hitra, 2017, fordelt på utslippskilder. Tallene i begge grafene er hentet fra kommunefordelt utslippsstatistikk hos Miljødirektoratet.

 

Klimagassutslipp per innbygger

Det er store forskjeller mellom kommunene i Trøndelag når det kommer til størrelsen på klimagassutslippene per innbygger. Det er kommunene som har få innbyggere samtidig som de også har store industribedrifter eller mye gjennomfartstrafikk som har de største utslippene per innbygger.

I Snillfjord er det veitrafikken som er den største utslippskilden i kommunen. 46,3 % av utslippene i Snillfjord kommer fra veitrafikken. Mye av forklaringen ligger i at det er mye gjennomfartstrafikk i kommunen knyttet til transport til og fra Hitra og Frøya. Nesten halvparten av utslippene fra trafikken i Snillfjord er knyttet til tungtrafikk og da spesielt transport av oppdrettsfisk til og fra Hitra og Frøya.