Sosialhjelp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten på Hitra i årene 2015-2018.

Kilde: SSB tabell 12210

Barnevern

Statistikken viser en samlet fremstilling over tall tilknyttet barnevernet på Hitra.

Den ene tabellen viser ulike tall tilknyttet andel barn som er koplet opp mot barnevernet.

Den andre tabellen er tilknyttet utgiftene i barnevernet fra 2001-2018.

Kilde: Bufdir

Sykefravær

Figuren viser årsgjennomsnitt for legemeldt sykefravær i prosent for begge kjønn i perioden 2001-2018.

Figuren viser nedgang i sykefravær de siste årene. Det er lavere fravær blant menn enn blant kvinner.

Kilde: SSB, bearbeidet av Kommuneprofilen