Bor det folk i boligene?

Figuren viser bebodde boliger på grunnketsnivå (Hitra kommune og Sundlandet krets) i 2011 og i 2019. Figuren viser hvordan utviklingen har vært innenfor hver krets.

Størst tilvekst i bebodde boliger har vi i Fillan (48 %), men det er flere av de andre kretsene som også har tilvekst godt over 30 % (se Glørstad, Tranvik, Akset på Fjellværøy, Ansnes og Sunde).

Størst nedgang i bebodde boliger har vi på Strøm og under "uoppgitt".

Hvilke typer boliger har vi?

Tabellen under viser at vi har flest eneboliger på Hitra. Eneboligene representerer nesten 77 % av totalen. De senere årene har veksten vært størst innenfor boligblokker/leiligheter, rekkehus og andre bygningstyper.

Det bygges mest og det er størst etterspørsel etter boliger i sentrum og i områder med eksisterende bebyggelse.

Boligtomter

Illustrasjonen viser hvor de kommunale boligfeltene er fordelt i kommunen.

Frem til 1997 ønsket at omsorgsboliger ble utbygd desentralt i kretser. Dette har medført at boligfeltene også har blitt plassert i grendene.

I dag er det sterkest boligvekst i Fillan sentrum.

Boligprisen har hatt en jevn utvikling med noen sterke hopp gjennom tid. Prisutviklingen kan ha sammenheng med innflytting til kommunen og sentralisering rundt Fillan.

Fritidsboliger

Hitra kommune har en stor andel fritidsboliger. I følge kartdata vises det at kommunen pr 01.01.14 hadde 1689 registrerte fritidsbygg.