Pendling 2000-2018

Figuren til venstre viser antall personer som pendler ut av Hitra, og hvordan utviklingen har vært i perioden 2000-2018.

Figuren til høyre viser antall personer som pendler til Hitra og hvordan utviklingen har vært i perioden 2000-2018.

Av tabellene ser vi at andelen som pendler ut av Hitra er forholdsvis stabil over tid, med en liten økning de siste to årene.

Innpendlingen til kommunen har økt de siste to årene, men med en liten nedgang fra 2017-2018.

Tabellene viser at det er flere menn enn kvinner som pendler både ut og inn av kommunen, men utviklingstrendene er like for begge kjønn.

Pendlestrømmer

Figuren viser pendlestrømmene inn til og ut fra Hitra i 2018. Av figuren ser vi at det er størst pendling innad i øyregionen (Hitra, Frøya og Snillfjord).

Interne pendlestrømmer

Tabellen viser pendlestrømmer internt på Hitra pr. 31.12.2017.

Definisjoner

Antall bosatte viser til antall sysselsatte som er bosatt i kretsen. Antall arbeidsplasser viser til antall arbeidsplasser i kretsen. Antall utpendlere viser til antall som pendler ut av kretsen. Antall innpendlere viser til antall som pendler inn til kretsen. Befolkning dagtid viser til total befolkning mellom kl. 08 og 16 på hverdager. Befolkning viser til total befolkning som er folkeregistrert i kretsen.