Varehandel pr. innbygger 2008 - 2018

Akvakultur

Trønderske oppdrettere produserte 281 000 tonn med matfisk til en verdi av 9,2 milliarder kr i 2017. Etter en periode med sterk vekst i akvakulturnæringen har det vært en betydelig reduksjon i produksjonen det siste året. Mye av forklaringen ligger i utfordringer knyttet til lus som førte til at det i 2016 ble slaktet en del fisk tidligere enn planlagt, noe som påvirket produksjonen negativt i 2017. Ser man på hele perioden 2010 til 2017 har antall tonn produsert matfisk fra trøndersk opprett gått ned med 5,1 %. Det var en sterk vekst i volum frem til 2016 fulgt av en betydelig nedgang i 2017. Verdien av akvakulturproduksjonen har de siste årene steget betydelig raskere enn volumet, grunnet god prisutvikling på laksen. Verdien av oppdrettsproduksjonen i Trøndelag har økt fra 5,6 milliarder kr i 2010 til 9,2 milliarder kr i 2017, en økning på 65,2 %. Nesten all oppdrettsvirksomhet i Trøndelag er knyttet til laks. Oppdrett av andre fiskearter har gått ned med over 50 % siden 2010.

Kartet til høyre viser akvakulturklynger i Norge, basert på antall ansatte.

I Trøndelag er det spesielt Hitra og Frøya som utpreger seg om en tydelig nasjonal akvakulturklynge. I tillegg er det en noe mindre klynge i Vikna og Nærøy. På Frøya ligger hovedkontoret til SalMar, en av Norges største oppdrettsbedrifter. I tillegg har Marin Harvest og Lerøy betydelig virksomhet på Hitra og Frøya. I klyngen på Vikna og Nærøy finner vi virksomheter som Nils Williksen og Sinkaberg-Hansen. I begge disse klyngene er det også betydelig næringsvirksomhet knyttet til ulike tjenester til oppdrettsnæringen.

(Kilde: Trøndelag i tall 2018)

Fiskeri

Jordbruk

Reiseliv/turisme