Innvandring til Hitra

På Hitra og Frøya er henholdsvis 18,2% og 22,8% av innbyggerne innvandrere. Vi er de to eneste kommunene i Trøndelagsom har større andel innvandrere enn landssnittet. Hvis vi også tar med norskfødte med innvandrerforeldre så har Hitra og Frøya en befolkning hvor henholdsvis 20,8% og 26,1% har innvandrerbakgrunn. Forklaringen på hvorfor vi har så høy andel innvandre, kan være koplet mot sterk arbeidsinnvandring knyttet opp mot veksten i oppdrettsnæringen.

SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge og har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge regnes ikke med i statistikken. Personer uten lovlig opphold i Norge er også utelatt. Estimat på denne gruppens størrelse er meget usikre.

Innvandreres landbakgrunn er definert ut fra fødeland som er mors bosted ved personens fødsel, for norskfødte med innvandrerforeldre brukes foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir gjeldende.

Landbakgrunn for bosatte innvandrere

Polen ( 243 personer, 5,2 %) og Litauen ( 128 personer, 2,7 %) er de landene som flest innvandrere på Hitra har bakgrunn fra. Etter dette er det Slovakia (77 personer, 1,64 %) og Eritrea (48 personer, 1,02 %) som er representert med flest innvandrere.

Kartet illustrerer hvor våre innbyggere kommer fra pr 01.01.2018 – grupper på mindre enn 3 er ikke med.