Antall sysselsatte på Hitra

Figuren til venstre viser antall sysselsatte personer etter kjønn med arbeidssted på Hitra i perioden 2000-2017.

Figuren til høyre viser totalt antall sysselsatte personer etter kjønn bosatt på Hitra i perioden 2000-2018.

25 største yrkesgrupper

Figurene viser prosentvis sysselsatte etter virksomhet på Hitra og Trøndelag fordelt på de 25 største yrkesgruppene.

Vi ser at det i Hitra kommune er flest sysselsatte med fagarbeiderbakgrunn innen bearbeiding av fiskeprodukter.

På fylkesnivå er det flest butikkmedarbeidere.

Kilde: SSB tabell 08536 og 07091

Prosentvis fordeling, offentlig og privat sektor

Tabellen viser andelen sysselsatte i offentlig og privat sektor på Hitra fra 2000-2018.

Kommunen har flest ansatte innen privat sektor. Det har vært en liten økning av ansatte i offentlig sektor de siste årene, men andelen er likevel lav.

Kilde: SSB tabell 11653

Hva jobber Hitterværingene med?

Figuren viser fordelingen av sysselsatte på de ulike sektorene som er representert på Hitra.

Det er flest ansatte innenfor sekundærnæringer (dette omfatter oppdrettsnæringen) og innen varehandel, hotell og restaurant.

Kilde: SSB tabell 11657

Fiskeri

Dersom man ser utviklingen over tid har andelen fiskefartøy på Hitra sunket siden 1980. I 2018 var antallet fartøy på 40.

Figuren under viser utviklingen i antall fiskebåter på Hitra i perioden 1980-2018.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Jordbruk

Kartet viser andel av sysselsatte som jobber innenfor jordbruk og skogbruk per 4. kvartal 2017. Jordbruk og skogbruk er ingen stor sysselsetter på fylkesnivå, med kun 2,7 prosent av sysselsetting i fylket.

Tabellen viser utviklingen på Hitra innen næringen fra 2015-2018.

Kilde: SSB tabell 08536