Bedrifter etter antall sysselsatte

Tabellen viser antall bedrifter etter antall sysselsatte på Hitra i perioden 2003-2019.

Det er stor overvekt av bedrifter med ingen ansatte, deretter er det bedrifter med 1-4 ansatte som er den største gruppen. De siste årene har det vært økning i bedrifter i gruppen med 1-4 ansatte og 20-49 ansatte.

Kilde: Kommuneprofilen

Bedriftsstruktur 2010-2018

Tabellen viser bedriftsstrukturen på Hitra i perioden 2010-2018.

Bedriftene er strukturert etter bransjer og viser hvordan utviklingen har vært innenfor de ulike bransjene.

Kilde: Kommuneprofilen

Reiseliv og turisme

Tabellene her viser statistikk vedrørende reiseliv/turisme for øyregionen (Hitra/Frøya) samlet. Vi ser her at det er en positiv utvikling det siste året (2017-2018), spesielt innenfor hotellnæringen.

Dette gjelder både antall overnattinger (47 prosent økning) og i rene losjiinntekter (60,1 prosent økning). Hotellbelegget har også økt fra 41,4 prosent til 63,5 prosent det siste året.

Kilde: Kommuneprofilen

Varehandel per innbygger 2008-2018

Kartet viser hvordan omsetning i detaljhandelen var per innbygger i 2018. Et fellestrekk for alle kommunene i Trøndelag med mye detaljhandel per innbygger, er at de fyller en funksjon som handelssted. Ikke bare for egen kommune, men også for nabokommunene.

Utfra detaljhandelstallene kan det se ut til at Trondheim, Steinkjer, Stjørdal, Namsos, Orkdal, Røros, Oppdal, Ørland, Hitra, Vikna og Åfjord har en slik funksjon for sine nærområder. Selv om Grong ikke har spesielt stor detaljhandel per innbygger, kan det også se ut som kommunen fyller en lignende funksjon for Indre Namdal.

Detaljhandel er en betegnelse for salg av varer i kvanta tilpasset personlig eller husholdningbehov direkte til forbrukere eller husholdninger, i motsetning til grossisthandel.

Kilde: SSB tabell 04776 og 074459